Commissies en werkgroepen

Een kort overzicht van activiteiten in werkgroepen en commissies ;

1. Samenwerking in de driehoek:
Het versterken van de samenwerking tussen begeleiders en verwanten / vertegenwoordigers
met het oog op de ontwikkeling van de bewoner en de gemeenschap (waar
ook de medewerkers en de verwanten zelf toe behoren).
2. Bewonersvakanties:
Het organiseren, voorbereiden en evalueren van de groepsvakanties voor de
bewoners. De commissie bestaat uit verwanten/vertegenwoordigers en groepsleiders.
3. Nachtzorg (Domotica):
Om de ontwikkelingen en veranderingen rondom het fenomeen slaapwacht in de
huizen te onderzoeken en te volgen heeft OlmenEs een commissie hiervoor in
het leven geroepen.
4.Vrijheidsbeperking ( BOPZ):
Deze commissie moet er voor zorgen dat alle maatregelen waardoor de vrijheid
van de bewoners van OlmenEs wordt beperkt voldoen aan de interne richtlijnen
an OlmenEs en aan de richtlijnen van de overheid. De commissie let er
vooral op dat de vrijheid van de bewoners zo min mogelijk wordt beperkt. In
deze commissie spelen de orthopedagoog en de arts(en) van OlmenEs een
belangrijke rol.
5. Menu:
De menucommissie zorgt voor samenspraak tussen bewoners, verwanten/vertegenwoordigers,                                                                                          zorg, en keuken om zodoende tot een antroposofische biologische gezonde en
verantwoorde menukeuze te komen.
6. Intimiteit, relaties en seksualiteit:

Er wordt gewerkt met een jaarplan dat is gebaseerd op de nota Seksualiteit, Intimiteit                                                                                                       en Relaties. De werkgroep richtte zich in eerste instantie op de volgende zaken:                                                                                                   aanscherpen en bekendheid geven aan de protocollen seksueel misbruik,                                                                                                                        zicht krijgen op de seksuele ontwikkelingsfase van de bewoners,                                                                                                                                    bekijken welke thema’s kunnen worden meegenomen in training medewerkers                                                                                                                 en vertrouwenspersonen binnen OlmenEs.                                                                                                                                                                                                                                                                               7. Sport en beweging:                                                                                                                                                                                                     De ontwikkeling van Sport en Spel op het terrein krijgt een impuls.                                                                                                                             Men inventariseert en herverdeelt de vrijetijds activiteiten voor bewoners.

8. Cultuur:
Het culturele leven in OlmenEs wordt gedragen door de werkgroep cultuur. De
werkgroep stelt jaarlijks een jaarplan en begroting op. De werkgroep cultuur
geeft richting aan de OlmenEs-cultuur in deze tijd. Onder deze werkgroep
 vallen: de zondagsviering, de dagopening, de jaarfeesten, kerstspelen, bijeenkomsten
rondom het sterven.

9.Terrein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De terreincommissie houdt zich bezig met de ontwikkeling, inrichting en het beheer van  het terrein.

10. Ouderenbeleid.

11. Medicatie.

 

Wilt u participeren in een werkgroep of commissie dan kunt u dit bij OlmenEs of bij de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging melden.